Facilitate collaborations and partnerships, map priority areas of intervention and synergies among dialogue actors, and support collective visible actions.

image: 

U bemë pjesë e Forumit per “Përgjegjshmërinë e OJF-ve në Bashkëpunimin për Zhvillim Efektiv dhe Efektiviteti i Zhvillimit të tyre”, organizuar nga PArtners Albania, gjatë të cilit u prezantua dhe diskutua mbi parimet e bashkëpunimit për zhvillim efektiv, parimet e Stambollit për zhvillimin e OJF-ve dhe partneritetin e tyre. Prezantimin dhe gjetjet paraprake të vet-vlerësimit të OJF-ve mbi zhvillimin efektiv bazuar në parimet e Stambollit.

image: 

Instituti per Kerkim dhe Zhvillim Wisdom Rdi Wisdom mori pjese ne Forumin Përmbyllës Ndër-institucional për aspekte të rehabilitimit dhe reintegrimit të të burgosurve ekstremistë të dhunshëm dhe të radikalizuar në sistemin penitensiar shqiptar organizuar nga Ians Albania. Ne kete forum moren pjese aktore te ndryshem te shoqerise, duke vlerësuar përgjegjësitë institucionale në lidhje me parandalimin e ekstremizmit, manaxhimin e të dënuarve esktremistë dhe integrimin e tyre të suksesshëm në shoqëri.

image: 

In recent years, the WB countries have faced a number of challenges in developing programs for the reintegration and rehabilitation of returnees. In almost all WB countries, the existing national P/CVE strategies have shifted from whole-of-government into a whole-of-society approach, facilitating multi-agency support and tailored interventions.  The shift was initiated because WB governments faced tremendous needs that accompanied the repatriation processes.